مجبور شدگان ۱

سه‌شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 04:46 ب.ظ

  

 

 

 

 رسم بازی در این جغرافیا یعنی خاورمیانه فرانکیستی  و بوی پریود نئو بسیجیسم توهم زده باعث شد تا به ماراتون توانستن فکر کنم و به تمام تئوریهای خوب و بد ذهنم که حاصل چای و سیگارهای شبانه ام بودند جامه عمل بپوشانم . 

اما اعتراف میکنم تمام این واکنشها از سر اجبار و تقیه بوده است . ولی دل نگرانی من تنها برای از دست رفتن جغرافیای دوست داشتنیم نیست بلکه برای فروپاشیدن تمام ستونها و بنیانهای است که درفش زندگی را بر فرازش به نشانه عشق به حیات افراشته بودم. کاملا آگاهم اندیشه هایم زاییده تصورات پروپاگاند جمهوری چه دمکراتیک چه اسلامی نیست و تلقین غیر محسوس آن بر من و تصمیمم اثری نداشته است  ...   ادامه دارد